Yhdistyksen säännöt

HUHTAAN KYLÄYHDISTYS RY SÄÄNNÖT

1. Nimi, kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Huhtaan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Humppila.

2. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja elävöittää asukasviihtyvyyttä sekä lisätä yhteistoimintaa vakinaisten asukkaiden, kesäasukkaiden, yrittäjien, kuntien ja muiden sidosryhmien kesken.

3. Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
- järjestää tansseja, retkiä, kokouksia, kursseja sekä muita tapahtumia
- järjestää opinto-, viihde- sekä kulttuurimatkoja koti- ja ulkomaille
- järjestää ja ottaa osaa toimijana talousalueen yhteisien tilaisuuksien toteuttamiseen
- harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa
- harjoittaa myyjäis-, kirpputori- tai kioskitoimintaa
- harjoittaa kahvila- ja ruokalatoimintaa, joka luetaan elintarvikelain mukaan vähäriskiseksi
- toimia yhteistyössä yhdistysten, säätiöiden ja oikeustoimikelpoisten yhteisöjen kanssa
- hakea rahoitusta toimintansa tukemiseksi
- ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia ja vapaaehtoista tukea yksityisiltä henkilöiltä,         yrityksiltä tai yhteisöiltä

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita 

- vuokrata omistamaansa kiinteää ja irtainta omaisuutta.Lisäksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen     viranomaisen luvan:
- järjestää rahankeräyksiä, huutokauppoja ja arpajaisia
- harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4. Jäsenet 

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenistä pidetään luetteloa. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua jonkun erikoisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi toimineen henkilön.Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen ero tulee voimaan heti. Yhdistys voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on kolmena peräkkäisenä vuotena jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsen, joka lyö laimin jäsenvelvollisuutensa tai on ilmeiseksi haitaksi yhdistyksen toiminnalle, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

5. Jäsenmaksu

Jäseneksi liittymisen yhteydessä ei peritä erillistä liittymismaksua. Jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Tarpeen vaatiessa voidaan kutsua koolle ylimääräinen kokous. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarvetta varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistys kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä hallituksen määräämässä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan myös lähettää jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
    tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille        vastuuvelvollisille 

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi                  ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle                  kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 

7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 


8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen          kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle                      vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

12. Kokousten pöytäkirjat

Yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Yhdistyksen kokouksessa laadittu pöytäkirja on siinä valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä hallituksen esityksestä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kuukausi, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.